Hạng mục: Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng

Địa điểm XD: Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng

Chủ đầu tư: Khu công nghiệp Đình Vũ, Hải Phòng

Gói thầu: San lấp mặt bằng

Giá trị hợp đồng:

Đôi trưởng thi công: Mr. Đào Mạnh Phú