Hạng mục: Khu nhà VP Công ty CP Thái Bình Dương

Địa điểm XD: Cầu Khuê – An Lão – Hải Phòng

Chủ ĐT: Công ty CP Đóng tàu Thái Bình Dương

Gói thầu: Giao khoán vật tư – nhân công