Hạng mục: Khu đô thị Đức Dương Bãi Cháy

Địa điểm XD: Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Gói thầu: Giao khoán nhân công