HÌNH ẢNH XÂY DỰNG ( UPDATE NGÀY 8/11/2018)

Hạng mục: Hàng lang đô thị sông Tam Bạc

Địa điểm xây dựng: Hành lang đô thị sông Tam Bạc – Trung tâm thành phố Hải Phòng

Chủ đầu tư: Thành phố Hải Phòng

Gói thầu: Chỉnh trang hành lang lan can sông Tam Bạc

Đội trưởng thi công: Mr.Giáp