Hạng mục: Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên

Địa điểm XD: Huyện Thủy Nguyên – Hải Phòng

Chủ đầu tư: Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên

Gói thầu: Thi công hoàn thiện

Giá trị hợp đồng: 1.450.000.000 VNĐ

Đôi trưởng thi công: Mr. Đào Mạnh Phú